Regulamin konkursu pn. „NANważniejsze, że Cię mam!”

PODSTAWOWE ZASADY

A. W konkursie nagrodzimy uczestników, którzy prześlą do Organizatora najciekawsze, najbardziej oryginalne i kreatywne zgłoszenie zawierające odpowiedź na pytanie: „Skąd inspiracja na imię Twojego dziecka?”.


B. Aby zgłosić się do konkursu należy zakupić dwa produkty marki „NAN”, tj. mleka modyfikowane o nazwie „NAN 2”, „NAN 3”, „NAN 4”, „NAN 5” oraz „NAN CARE” znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej firmy Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, które są dystrybuowane na terenie Polski, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i sklepach internetowych (dalej: Produkty Promocyjne). Z Konkursu wyłączone są produkty do początkowego żywienia niemowląt, tj. „NAN 1”. Szczegółowa lista Produktów Promocyjnych objętych Konkursem znajduje się w załączniku nr 3 do Regulaminu-„LISTA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH MARKI „NAN” OBJĘTYCH KONKURSEM”.


C. Zakup produktów promocyjnych oraz zgłoszenia do konkursu należy dokonać w dniach od 15 marca 2023 r. do 15 maja 2023 r.


D. Zgłoszenie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej konkursu www.konkursnan.pl.


E. Zwycięzców wybierzemy i poinformujemy ostatecznie do dnia 29 maja 2023 r.


F. Do wygrania są nagrody w postaci wisiorka YES z zawieszką w kształcie wybranej litery.


G. Konkurs organizuje agencja Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3,


H. 60-623 Poznań (dalej: Organizator).

SZCZEGÓŁOWE ZASADY

Poniżej można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami konkursu pn. „NANważniejsze, że Cię mam” (dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, specyfikacja nagród, procedura wyboru zwycięzców oraz postępowanie reklamacyjne, jak również zasady przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie.

1. JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ

1.1. Udział w Konkursie może wziąć osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Polski, która dokonuje zakupu produktów premiowanych w Konkursie dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) (dalej: Uczestnik).

1.2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od 15 marca 2023 r. do 15 maja 2023 r. (dalej: okres trwania Konkursu) spełnić łącznie następujące warunki:

1.2.1. zakupić jednorazowo (tj. stwierdzone na jednym paragonie fiskalnym) co najmniej dwa Produkty promocyjne i zachować oryginał paragonu fiskalnego,

1.2.2. a następnie zgłosić się do Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Konkursu www.konkursnan.pl.

1.3. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wymaga:

1.3.1. podania imienia i nazwiska Uczestnika;

1.3.2. podania adresu e-mail Uczestnika;

1.3.3. podania numeru telefonu Uczestnika

1.3.4. napisania przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie konkursowe „Skąd inspiracja na imię Twojego dziecka?” (dalej: Zgłoszenie). Maksymalna długość tekstu może wynieść 500 znaków ze spacjami.

1.3.5. podania numeru Dowodu zakupu oraz daty zakupu produktów NAN 1.3.6. zaznaczenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego treści.

1.4. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane zgłoszenie Uczestnik otrzyma informację o przyjęciu zgłoszenia bezpośrednio na ekranie monitora. Dowodem zakupu uprawniającym Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie jest oryginalny paragon fiskalny. W Konkursie jako dowody zakupu będą akceptowane wyłącznie oryginalne paragony fiskalne oraz faktury VAT wystawione osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (tj. bez numeru NIP, tzw. „faktury konsumenckie”) (dalej: Dowód zakupu). Nie będą akceptowane inne dowody zakupu, np. faktury VAT wystawione osobie dokonującej zakupu Produktów Promocyjnych w związku i na cele prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, potwierdzenia dokonania płatności kartą, wyciągi z systemu bankowości elektronicznej itp.

1.5. Data sprzedaży widniejąca na paragonie fiskalnym nie może być późniejsza niż data wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie.

1.6. Paragon fiskalny potwierdza dokonanie zakupu Produktów promocyjnych, jeżeli spełnia następujące warunki:

1.6.1. jest prawdziwy, tzn.: wystawiony przez punkt sprzedaży, którego dane się na nim znajdują, nie jest podrobiony lub sfałszowany;

1.6.2. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów fiskalnych;

1.6.3. jest na nim słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, że zakupy dotyczyły Produktów promocyjnych.

1.7 Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mogły powstać w związku z jej zgłoszeniem do Konkursu lub posiada odpowiednie uprawnienia prawno autorskie do użycia tych utworów w celu zgłoszenia udziału w Konkursie, a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

1.8 Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z jednego adresu e-mail. W ramach udziału w Konkursie z jednego adresu e-mail nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten adres e-mail, który Uczestnik podał w swoim pierwszym wysłanym formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika z podaniem innego adresu e-mail, a także zgłoszenie udziału w Konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego adresu e-mail stanowi naruszenie Regulaminu i może być podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.

1.9 Jeden Uczestnik może zgłosić się do udziału w Konkursie tylko jeden raz na jednym dowodzie zakupu. Jeden Dowód zakupu może być podstawą do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia w Konkursie.

2. CO MOŻNA WYGRAĆ

2.1. Do wygrania w Konkursie są następujące nagrody:

2.1.1. 620 (słownie: sześćset dwadzieścia) srebrnych naszyjników pozłacanych YES z literką o wartości jednostkowej 159,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto.

2.2. Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku z otrzymaniem nagrody, ponieważ do nagrody przewidziana została dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej w Konkursie (punkt 5 regulaminu).

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury składające się z dwóch przedstawicieli Organizatora i dwóch przedstawicieli Nestlé (dalej: Jury). Jury dokonuje wyboru zwycięzców według własnego uznania, uwzględniając zwłaszcza kryteria określone w pkt A Regulaminu.

3.2. Jury wybierze 10 (słownie: dziesięciu) laureatów nagrody z każdego dnia trwania konkursu spośród Uczestników, którzy dokonali poprawnych zgłoszeń do Konkursu w danym dniu.

3.3. Jury zbierze się w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia danego etapu, żeby wybrać zwycięzców z każdego dnia spośród zgłoszeń dokonanych w poszczególnych etapach:

3.3.1 Etap 1 – okres zgłoszeń 15-21 marca 2023 r.

3.3.2 Etap 2 – okres zgłoszeń 22-28 marca 2023 r.

3.3.3 Etap 3 – okres zgłoszeń 29 marca – 4 kwietnia 2023 r.

3.3.4 Etap 4 – okres zgłoszeń 5-11 kwietnia 2023 r.

3.3.5 Etap 5 – okres zgłoszeń 12-18 kwietnia 2023 r.

3.3.6 Etap 6 – okres zgłoszeń 19-30 kwietnia 2023 r.

3.3.7 Etap 7 – okres zgłoszeń 1-7 maja 2023 r.

3.3.8 Etap 8 – okres zgłoszeń 8-15 maja 2023 r.

3.4. W przypadku, gdy spośród przesłanych zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np.z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość, zwłaszcza w świetle kryteriów wskazanych w pkt A), może zostać przyznana niższa liczba nagród, a niewydane nagrody zostaną dodane do puli z następnego dnia.

3.5. Jeden Dowód zakupu, bez względu na łączną liczbę zakupionych Produktów promocyjnych upoważnia do wysłania tylko jednego Zgłoszenia. Każdy prawidłowo wypełniony i przesłany formularz zgłoszeniowy to jedno Zgłoszenie w Konkursie. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie (w tym zwłaszcza na podstawie odrębnego Dowodu zakupu i z podaniem innej Odpowiedzi). Taka sama Odpowiedź może zostać zgłoszona do Konkursu tylko jeden raz.

3.6. Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej w terminie 3 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pomocą wiadomości e-mail na adres e-mail podany podczas w formularzu zgłoszeniowym, zostaną im przekazane informację dotyczące spełnienia warunków formalnych do otrzymania nagrody.

3.7. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia o wygranej (wysłania e-maila) zwycięzca nagrody jest zobowiązany wypełnić i przesłać elektroniczny formularz dla laureatów nagród (liczy się data wpływu do Organizatora). Formularz dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.wyniki.albedomarketing.pl. Laureat nagrody zobowiązany jest podać w tym formularzu następujące dane i złożyć niezbędne oświadczenia:

3.7.1. dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj. imię i nazwisko Laureata, numer telefonu (podany w zgłoszeniu) oraz adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana nagroda,

3.7.2. czytelne zdjęcie lub skan Dowodu zakupu potwierdzającego dokonanie Zakupu zgodnie z pkt 3.8. Regulaminu, którego numer oraz data Zakupu będą zgodne z numerem oraz datą Zakupu podanymi w zwycięskim zgłoszeniu udziału w Loterii, (plik zawierający Dowód zakupu nie powinien przekraczać wielkości 5 MB i powinien być wykonany w formacie .png lub .jpg lub .jpeg lub .pdf),

3.7.3. podać – według własnego uznania – literkę zawieszki (A do Z, polskie znaki)

3.7.4. zaznaczenie oświadczenia o następującej treści: I. „Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie pt. „NANważniejsze, że Cię mam” zapoznałam/-łem się z regulaminem tego Konkursu i wyraziłam/-łem zgodę na jego treść.” II. Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem mojego zgłoszenia (Odpowiedzi) w ww. Konkursie. Powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu oraz Nestlé Polska S.A. z tytułu niezgodności z prawdą powyższych oświadczeń i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz Nestlé Polska S.A. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Potwierdzam, że z chwilą przyjęcia nagrody w Konkursie udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z mojej Odpowiedzi nagrodzonej w Konkursie na zasadach i polach eksploatacji wskazanych w pkt 6. Regulaminu Konkursu.

3.8. Skan lub zdjęcie paragonu fiskalnego, o którym mowa w pkt 3.7.2. Regulaminu powinny spełniać następujące wymagania:

3.8.1. muszą być czytelne i wykonane w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości co do swojej autentyczności (nie mogą być przerabiane ani modyfikowane przy użyciu jakiegokolwiek programu komputerowego służącego do obróbki graficznej);

3.8.2. muszą być wyraźnie widoczne w szczególności następujące informacje: data i miejsce dokonania zakupu, numer NIP sklepu, w którym dokonany został zakup oraz słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, że zakupione został Produkty promocyjne. Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględniania skanów lub zdjęć paragonów fiskalnych, które są niewyraźne, a przez to nie jest możliwe potwierdzenie zrealizowania warunku zakupowego w Konkursie.

3.9. Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.konkursnan.pl przed potwierdzeniem uprawnień Uczestników do otrzymania nagród, poprzez podanie imienia i pierwszej litery nazwiska.

3.10. Nagrody w Konkursie zostaną wydane najpóźniej do dnia 24 czerwca 2023 r. pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę w formularzu zwycięzcy.

3.11. Odbiór nagrody zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody.

4. REKLAMACJE

4.1. Uczestnicy mogą zgłaszać Organizatorowi reklamacje przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż do dnia 8 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu do Organizatora). 

4.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „NANważniejsze, że Cię mam – reklamacja ” lub wysłać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres konkursnan@albedomarketing.pl Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika (jeśli reklamacja wysyłana jest drogą pocztową), jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

4.3 Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w ten sam sposób, w jaki reklamacja została zgłoszona (listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub w odpowiedzi na zgłoszenie mailowe). Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

4.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego

5. PODATKI

5.1. Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru [Wartość nagrody * 10/9 – Wartość nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6. LICENCJA DO NAGRODZONYCH ZGŁOSZEŃ

6.1. Z chwilą otrzymania nagrody zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie zgłoszonej i nagrodzonej w Konkursie Odpowiedzi (jako utworu) w celu prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych, w tym zwłaszcza działań promocyjnych na rzecz Nestlé Polska S.A., na następujących polach eksploatacji:

6.1.1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

6.1.2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

6.1.3. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 6.1.1.-6.1.2. Regulaminu – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych;

6.1.4. wykorzystanie w utworach multimedialnych;

6.1.5. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

6.1.6. wykorzystanie dla celów związanych z innymi przejawami działalności gospodarczej Organizatora.

6.2. Licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych, na okres 3 lat. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia wydania zwycięzcy nagrody w Konkursie.

6.3. Organizator uprawniony jest do udzielenia sublicencji na warunkach określonych w pkt 6 Regulaminu.

6.4. Ponadto, zwycięzca uprawnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Odpowiedzi (utworu), w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji, wykorzystanie utworu w całości lub jego fragmentów. Dodatkowo, zwycięzca zezwala na nieoznaczanie utworu swoim imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.

6.5. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszeniem jej ewentualnych praw do Odpowiedzi, zwycięzca zobowiązuję się do ich pełnego zaspokojenia i zwolnienia Organizatora w tym zakresie. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, zwycięzca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie po stronie pozwanego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

7.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa (kontakt: data.privacy@pl.nestle.com). Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jej Regulaminu.

7.3. Jeśli Uczestnik uzyska nagrodę w Konkursie lub złoży w nim reklamację jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagrody (rozliczenie podatku dochodowego) oraz na potrzeby rozpatrzenia reklamacji. W tym zakresie podmiotem przetwarzającym dane osobowe Uczestników Konkursu jest Organizator – Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań (kontakt: dane@albedomarketing.pl).

7.4. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

8. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) przez: Organizatora, Nestlé Polska S.A. oraz inne osoby związane bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie rodzin ww. osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych i zstępnych, małżonków, osoby powinowate w tym samym stopniu co wymienieni powyżej krewni, opiekunów prawnych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub faktycznie pozostające we wspólnym pożyciu z ww. osobami.

8.2. Zgłoszenie w Konkursie (Odpowiedź):

8.2.1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

8.2.2. nie może zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem,

8.2.3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów konkurencyjnych wobec Nestlé Polska S.A., z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących marki „NAN” oraz innych marek Nestlé Polska S.A.,

8.2.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich,

8.2.5. nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

8.3. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie lub podania określonych danych. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesną utratą prawa do nagrody.

8.4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora oraz Nestlé Polska S.A. z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 1.12.2. Regulaminu i zobowiązany jest zwolnić Organizatora oraz Nestlé Polska S.A. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora lub Nestlé Polska S.A. w związku z takimi roszczeniami osób trzecich.

8.5. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

8.5.1. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

8.5.2. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.

8.6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników zgłosi do Konkursu taką samą Odpowiedź, która mogłaby zostać wybrana jako zwycięska, nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, którego Odpowiedź została przesłana do Organizatora jako pierwsza (decyduje czas zarejestrowania zgłoszenia przez system wykorzystywany do przyjmowania zgłoszeń). Nie wyklucza to jednak prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojej Odpowiedzi przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.

8.7. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród i sposobu ich wydania, ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

8.8. Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.

8.9. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

8.10. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

8.11. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

8.12. Regulamin Konkursu jest dostępny na Profilu oraz www.konkursnan.pl.

8.13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, wyłącznie wtedy, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.konkursnan.pl.

8.14. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: konkursnan@albedomarketing.pl

8.15. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

8.16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ ZWYCIĘZCY NAGRODY W KONKURSIE PN. „NANważniejsze, że Cię mam”

UWAGA: zwycięzca zobowiązany jest wydrukować oświadczenie, wypełnić je, a następnie wysłać jego czytelne zdjęcie lub skan na adres konkursnan@albedomarketing.pl w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej.

W związku z wygraną w Konkursie pt. „NANważniejsze, że Cię mam”, organizowanej przez Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, podaję dane i składam oświadczenia wymagane dla wydania nagrody.

I. DANE DO WYSYŁKI NAGRODY

IMIĘ I NAZWISKO ZWYCIESCY  
ADRES DO WYSYŁKI NAGRODY 
NUMER TELEFONU 
LITERA ZAWIESZKI
(A-Z, polskie znaki)
 

 

II. OŚWIADCZENIA ZWYCIĘZCY (podpisanie wszystkich oświadczeń jest warunkiem wydania nagrody):
Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie pt. „NANważniejsze, że Cię mam” zapoznałam/-łem się z regulaminem tego Konkursu i wyraziłam/-łem zgodę na jego treść.

…………………………………………………………………..
data i czytelny podpis zwycięzcy

Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem mojego zgłoszenia (Odpowiedzi) w ww. Konkursie. Powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu oraz Nestlé Polska S.A. z tytułu niezgodności z prawdą powyższych oświadczeń i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz Nestlé Polska S.A. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Potwierdzam, że z chwilą przyjęcia nagrody w Konkursie udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z mojej Odpowiedzi nagrodzonej w Konkursie na zasadach i polach eksploatacji wskazanych w pkt 6. Regulaminu Konkursu.

…………………………………………………………………..
data i czytelny podpis zwycięzcy

ZAŁĄCZNIK NR 2
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przy przeprowadzaniu konkursu „NANważniejsze, że Cię mam” („Konkurs”) jest Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Konkursu służącej promowaniu marki „NAN” należącej do Nestle Polska S.A. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestlé Polska S.A.

2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych Nestlé Polska S.A., możesz to zrobić poprzez e-mail na adres: data.privacy@pl.nestle.com lub listownie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, Polska. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Nestlé Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.

3. W niektórych przypadkach podmiotem przetwarzającym dane Uczestników Konkursu jest jej Organizator – Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Przypadki te obejmują realizację obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagrody w Konkursu (rozliczenie podatku dochodowego), a także przyjmowanie i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji. Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane Uczestników w opisanych przypadkach dlatego, że:
a. to na Organizatora nakładane są ww. obowiązki prawne związane z wydaniem nagród w Konkursie;
b. to wobec Organizatora mogą być kierowane roszczenia w ramach postępowania reklamacyjnego i Organizator ma prawnie uzasadniony interes w tym, aby rozpatrywać takie roszczenia, a następnie je zaspokajać albo się przed nimi bronić.
Dane kontaktowe do organizatora Konkursu to: dane@albedomarketing.pl. Możesz przesłać do nas również list na adres: „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.
W Albedo Marketing Sp. z o.o. powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych – jest nim Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do naszego Inspektora to: iod@albedomarketing.pl

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz (w odniesieniu do zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

5. Odbiorcami danych są następujące kategorie podmiotów: organizator Konkursu, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu i który przetwarza w tym celu dane w imieniu administratora, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs i wydaje przewidziane w nim nagrody, np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi związane z realizacją nagród itp. Dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane,w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

6. Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić. I tak odpowiednio:
a. przeprowadzenie Konkursu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie (okres ten może wynieść 6 lat od chwili powstania roszczeń + okres do końca roku, w którym mija ww. 6 lat), a w przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę okres przechowywania i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem;
b. w każdym przypadku dane będą przechowywane w celach związanych z rozliczalnością ich przetwarzania, do czego dany Administrator jest zobligowany przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania danych.

7. Prawo ochrony danych osobowych daje szereg praw, z których można skorzystać w dowolnej chwili. Prawa te obejmują:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
b. prawo do poprawiania danych
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
d. prawo do żądania usunięcia danych
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt z administratorem:
• w przypadku Nestlé Polska S.A. – poprzez e-mail na adres: data.privacy@pl.nestle.com, lub listownie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa,
• w przypadku Albedo Marketing Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres: dane@albedomarketing.pl lub iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

8. Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania danych osobowych, istnieje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające prawa lub wolności oraz czego domaga się skarżący.

9. Odrębnie chcemy poinformować, że istnieje również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy je na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w celach marketingowych). Sprzeciw można zgłosić poprzez kontakt z administratorem:
• w przypadku Nestlé Polska S.A. – poprzez e-mail na adres: data.privacy@pl.nestle.com lub listownie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa;
• w przypadku Albedo Marketing Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres: dane@albedomarketing.pl lub iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

10. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

LISTA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH MARKI „NAN” OBJĘTYCH KONKURSEM

PRODUKT
NAN OPTIPRO® 2, 800g
NAN OPTIPRO® 3, 800g
NAN OPTIPRO® 4, 800g
NAN OPTIPRO® 5, 800g
NAN OPTIPRO® 2, 650g
NAN OPTIPRO® 3, 650g
NAN OPTIPRO® 4, 650g
NAN OPTIPRO® 5, 650g
NAN OPTIPRO® Plus 2 HMO, 800g
NAN OPTIPRO® Plus 3 HMO, 800g
NAN OPTIPRO® Plus 4, 800g
NAN OPTIPRO® Plus 5, 800g
NAN SUPREMEPRO® 2, 800g
NAN SUPREMEPRO® 3, 800g
NAN ORGANIC 2, 400g
NAN OPTIPRO® Plus 2 w płynie, 200ml
NANCARE® FLORA-EQUILIBRIUM 44 g
NANCARE® FLORA-SUPPORT 25,2 g
NANCARE® FLORA-PRO, 5ml
NANCARE® WITAMINA D, 10 ml
NAN EXPERTPRO HA 2, 800g
NAN EXPERTPRO HA 3, 800g